PL | EN

adres:
ul. Lompy 5/1
44-100 Gliwice

tel.: 0 32 33 75 670
tel.: 0 32 33 75 671
fax: 0 32 33 53 080

e-mail: sekretariat@askancelaria.pl

Za czynności wykonywane w ramach świadczonej obsługi prawnej Kancelaria otrzymuje wynagrodzenie ustalane każdorazowo przez strony płatne na podstawie faktury VAT, gotówką lub na konto Kancelarii.

Najczęściej stosowanym sposobem rozliczeń z klientami jest wynagrodzenie określane bądź w formie ryczałtu miesięcznego, bądź też poprzez określenie stawki wynagrodzenia za godzinę pracy dla klienta lub w obu tych formach jednocześnie.

W sprawach związanych z zastępstwem procesowym wynagrodzenie ustalane jest odrębnie za każdą sprawę.

Również w drodze odrębnej umowy ustalane jest wynagrodzenie za ewentualne uzyskanie dla Zleceniodawcy znacznych korzyści finansowych, a także za czynności wymagające znacznego nakładu pracy, przekraczającego zakres bieżących porad i konsultacji (np. długotrwałe negocjacje kontraktów międzynarodowych).

Wszelkie inne koszty ponoszone przez Kancelarię przy wykonywaniu umowy (delegacje, podróże, hotele) Zleceniodawca zwraca Kancelarii na podstawie odrębnej faktury.

Do wszystkich należności Kancelarii doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w odpowiedniej wysokości.

Czynności objęte zakresem usług świadczonych przez Kancelarię wykonywane są w zależności od potrzeby i uzgodnień stron, w siedzibie Zleceniodawcy, bądź w Kancelarii, względnie w innym miejscu, w którym Zleceniodawca załatwia sprawy lub prowadzi negocjacje, przy czym zasadą jest, że bieżąca i doraźna obsługa odbywa się w siedzibie Zlecającego, a prace koncepcyjne w Kancelarii.

projekt i wykonanie strony www: Fabryka Dizajnu